3 piliere technológie INFRACLIMA

 

Technológia INFRACLIMA je postavená na 3 základných pilieroch, ktoré vzájomnou interakciou umožňujú dosiahnutie doteraz nemysliteľných úspor energie a udržiavanie nadštandardnej celoročnej tepelnej pohody a zdravého bývania.

 3 piliere technologie INFRACLIMA.jpg

Prvým z pilierov je nízkoteplotná vodná sústava tvorená z kapilárnych rohoží - kapilárne trubičky priemeru DN3,4 mm, hr. steny 0.7 mm v osovej vzdialenosti 30 mm paralelne navarené na rozvodné rúrky DN20 mm-plnoplošne inštalované do podlahy, stien a stropu jednotlivých miestností objektu.

Vytvorením čo najväčšej sálavej plochy a obmedzením akumulácie tepla do stavebných konštrukcií vďaka podkladovej tepelnej izolácie je možné pracovať s celoročne rovnakou, najnižšou možnou teplotou vody v sústave 22 ±2 ° C bez rozlíšenia na systém "vykurovanie" alebo "chladenie" resp. "zimný" či "letný" režim.

Druhým pilierom je slnečná energia ako hlavný zdroj tepla technológie INFRACLIMA. Nízka teplota vody v systéme znamená doslova revolučný posun hranice využiteľnosti termických solárnych systémov pre vykurovanie resp.zimnú prevádzku. Vákuové trubicové slnečné kolektory v technológii INFRACLIMA pracujú už pri difúznom slnečnom žiarení s intenzitou od 85 W/m2 - čo zodpovedá dennému svetlu. Vysoká účinnosť je zachovaná aj pri nízkych vonkajších teplotách vzduchu v zime.

Tretím z pilierov je nasledovne tepelné čerpadlo a využitie nízkopotenciálnej energie zeme alebo vody.

Podobne ako u termických solárnych systémov je i u tepelných čerpadiel účinnosť významne ovplyvňovaná prevádzkovou teplotou sústavy. Pri teplotných podmienkach technológie INFRACLIMA je dosahovaný priemerný vykurovací faktor 6.8 (-) (W10/W25 °C).
Primárny zdroj nízkopotenciálneho tepla tepelného čerapadla vo forme zemného kolektora alebo studne je navyše súčasne zdroj chladu pre letné a prechodné obdobia (pri variante zemného kolektora týmto zároveň dochádza k jeho regenerácii).

Interakciou vyššie uvedenou v 3 pilieroch technológie INFRACLIMA je možné dosiahnuť úspory energie až 98%. Plnoplošne inštalované kapilárne rohože vytvárajú z každej miestnosti v objekte veľmi výkonný výmenník tepla, ktorý dokáže dokonale využiť pasívne solárne aj vnútorné lokálne tepelné zisky od osôb, elektrospotrebičov, krbu a pod. Pri zvýšení operačnej teploty v niektorej z miestností je táto okamžite dochladzovaná tzv.pasívnou automatickou reguláciou (teplota vody v kapilárnych rohožiach na vstupe do miestnosti je nižšia ako teplota na výstupe), odobraté teplo je privedené k zdroju tepla a následne rozvedené po celom objekte. Týmto spôsobom tzv. neutrálnym režimom môžu južne orientované priestory dohrievať v zimnom období severné miestnosti, naopak v lete môžu severne orientované dochladzovať južné bez toho aby bol potrebný akýkoľvek zdroj tepla alebo chladu.

Vďaka plnoplošnej inštalácii kapilárnych rohoží do podlahy, stien a stropu miestností je teplo zdieľané prevažne sálavým spôsobom, tepelná pohoda je dosahovaná pri nižšej teplote vnútorného vzduchu.

Kombinácia neutrálneho režimu a prevažne sálavého zdieľania tepla umožňuje dosiahnuť cca. 30% úspory energie. Vákuové trubicové solárne kolektory vďaka celoročne vysokej účinnosti, nízkej teplote sústavy a priamemu prepojeniu na kapilárne rohože - bez akumulácie do nádrže - pokrývajú viac ako 50% potreby tepla na vykurovanie. Úspora energie vďaka termickým solárnym kolektorom v technológii INFRACLIMA je cca 35%.

Tepelné čerpadlo je v technológii INFRACLIMA po solárnych kolektoroch druhý hlavný zdroj tepla. Vzhľadom k nízkej teplote sústavy je dosiahnutie veľmi vysokého vykurovacieho faktora, spotreba energie je necelých 15% tepelným čerpadlom dodaného tepla. Úspora energie tepelným čerpadlom v technológii INFRACLIMA je ďalších cca. 30%.

Celková úspora energie vo vykurovacom období predstavuje cca 95% oproti bežným spôsobom vykurovania. V letnom období, pri pasívnom spôsobe chladenia zemným kolektorom, je dosiahnutá úspora energie až 99% (iba spotreba elektrickej energie na príkon obehového čerpadla na okruhu zemného kolektora).

Stručný princíp

Nízko potenciálny systém INFRACLIMA určený pre plnoplošné aplikácie umožňuje kontrolované udržiavanie celoročnej tepelnej pohody. Kapilárnymi rohožami inštalovanými do podlahy, stien a stropu miestnosti prúdi tepelno-nosná látka o teplote 22 ±2 °C po celý rok, ktorá nahrieva (v zime) / chladí (v lete) povrch stavebných konštrukcií.
Sálaním zo všetkých strán je potom možné dosiahnuť tepelnú pohodu obyvateľov už pri takto nízkych teplotách.

Jedná sa o jediný systém, pri ktorom je možné využiť na dosiahnutie tepelnej pohody teploty vody v systéme nižšie ako je teplota ľudského tela a práve táto nízka teplota posúva revolučným spôsobom hranice využiteľnosti solárnej energie v oblasti vykurovania a chladenia- teda vytváranie tepelnej pohody v obytných budovách. Jedná sa o tak zásadnú zmenu, že v uvedenom systéme prestáva platiť všeobecne vžitá terminológia. Pojmy teplo a chlad sa z pozície systému INFRACLIMA zlučujú. V danom prípade správny technický termín pre tento jav zatiaľ chýba.

Pohľad na históiu:

Cez 600 000 rokov - od doby, kedy je človek človekom - oddávna túžia po dosiahnutí čo najlepších podmienok pre svoje žitie. Jednou zo základných podmienok je aj tepelná pohoda, ktorá sa spätne odráža na jeho fyzickom a psychickom stave.
Spočiatku jediný využívaný zdroj tepla - Slnko bol o niekoľko stoviek tisíc rokov neskôr doplnený o prvý oheň, ktorý v rozličných úpravách (uzavretím ohniska a odvodu dymu mimo vykurovanú miestnosť) v podobe krbov a kachlí pretrval až do nedávnej histórie. Sálavým teplom - elektromagnetickým vlnením boli vyhrievané ľudské obydlia od prapočiatku nášho druhu. Jarné lúče Slnka či posedenie u ohňa zostalo veľmi príjemnou záležitosťou obzvlášť v dnešnej dobe.
Novodobá história totiž skôr kládla dôraz na rozvedenie tepla do všetkých miestností, ktoré boli a sú vybavované najčastejšie vykurovacím telesom (radiátorom). Sálavá - radiačná zložka zdieľania tepla bola na úkor konvektívneho - prúdenia teplého vzduchu výrazne potlačená a to z hľadiska príjemného pocitu - tepelnej pohody - bol krok späť.

Systém INFRACLIMA je návratom pre človeka k  prirodzenému spôsobu zdieľania tepla s nasledujúcimi výhodami.

1. zdravotné hľadisko a tepelná pohoda
2. ekológie a úspory energie
3. ekonomika systému
4. regulácia
5. technologické hľadisko
6. univerzálne využitie

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

03.05.2013
 

Konferencia Nízkoteplotné vykurovanie 2013

Dňa 22. - 23.05.2013 sa INFRACLIMA aktívne zúčastní odbornej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie 2013, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. Konať sa bude vo Wellness Hoteli Šport Donovaly. Všetkých Vás pozývame 22.5.2013 na prednášku Veľkoplošný kapilárny vykurovací/chladiaci systém pre celoročné zabezpečenie
tepelnej pohody.
Tešíme sa na Vašu účasť!
 

19.04.2013 

Konferencia Management live 2013

Dňa 05.06.2013 sa v hoteli NH Gate One Bratislava uskutoční odborná konferencia Management live 2013. Všetkých vás pozývame na prednášku o tom ako treba niekedy urobiť krok späť, aby sme mohli inovovať. 


22.05.2012

Ocenenie - Inovatívny čin roka

Dňa 22.05.2012 bola technológia INFRACLIMA ocenená 1. miestom za technologickú inováciu - kapilárne rohože. Ocenenie bolo slávnostne odovzdávané ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Agrokomplexe v Nitre.


26.4.2012

ponuka služieb_INFRACLIMA projekcia, poradenstvo


25.8.2010

ČESKÝ PATRON 2010

INFRACLIMA s.r.o. sa umiestnila na 3.mieste v súťaži ČESKÝ PATRON 2010 v kategorií Ekologický prínos.
 

Vedeli Ste, že:

  • tepelné čerpadlo s výkonom 5,7 kW v zapojení s kapilárnymi rohožami v plnoplošnej inštalácii má príkon 0,85 kW (žehlička má príkon cca 2,2 kW)? 
  • trubicový solárny systém dokáže pre kapilárne rohože nahriať teplotu vykurovacej vody v akumulačnom zásobníku na 25 ºC aj v chladných mesiacoch, a tým pokryť až 50 % tepla na vykurovanie?

 

Kapilárne rohože